Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Başvuru Formu
KVKK Kişisel Veri Envanteri

Commital Isı Ekipmanları Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) 10 ve 11 maddelerinde ifade edilen hükümler gereğince ve doğrultusunda kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından işlenmektedir.

 KVKK 5.maddesi 2./a, c, ç,e ve f fıkralarında belirlenen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve 6.maddesi 3. bendinde belirlenen nedenler gereğince işlenen kişisel verileriniz haricinde toplanan tüm kişisel verileriniz için KVKK 5/1 ve 6/2 gereğince AÇIK RIZANIZ alınmadan işlenmez.

 Aşağıda belirtilen iş ortaklarımız haricinde tüm kişisel verileriniz Şirketimiz bünyesinde bulunan sunucu sisteminde ve fiziki olarak arşivimizde tutulmaktadır.Kişisel verilerinizin güvenliği için KVKK 12.maddesinde belirtilen gerekli idari ve teknik tedbirler Şirketimizce sağlanmıştır.

 

1-Veri Sorumlusu :Commital Isı Ekipmanları Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Serkan Öngider

Web Adresi : https://www.commital.com.tr

Adres: Manisa Organize Sanayi Bölgesi V.Kısım Hasan Türek Bulvarı NO:8 Yunusemre / MANİSA TR-45030

Tel./Faks/E-Posta: +90 236 236 08 66/+90 (236) 236 08 67 /  info@commital.com.tr

 

2-Kişisel verileriniz şirketimiz çalışanları bakımından:

 

İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından; personel özlük dosyanızın oluşturulması, yasal mevzuat gereğince resmî mercilere- sigorta, sosyal yardımlar (A.G.I. bildirimi ve diğer resmî, sosyal yardımlar),mahkeme, icra dairesi, emniyet müdürlüğü birimlerinden gelen yasal talepler, vergi bildiriminiz, işe giriş çıkış sürelerinizin belirlenmesi için parmak izinizin alınması, (Bu kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, elektronik ortamda ve basılı başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.)

 

Muhasebe Departmanımız tarafından:(SAP SE şirketinin otomatik-bilişim sistemi/programı yöntemiyle kişisel verileriniz paylaşılmaktadır)maaş ödemelerinizin hesabınıza aktarılması ,şirketin mali bildirim yükümlülükleri için, (Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gerekçesiyle işlenmektedir)

 

İşyeri Hekimimiz tarafından:sağlık dosyanızın oluşturulması için kanunen toplanması gereken kişisel verileriniz, (Bu kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı,Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılarak bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir)

 

İşyeri Güvenliği Uzmanımız tarafından:İş güvenliği mevzuatı doğrultusunda verilen/verilecek eğitimler, resmî mercilere bildirilmesi gereken verileriniz nedeniyle kişisel verileriniz, (Bu kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile paylaşılarak Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir.)

 

İşyeri Güvenlik Birimimiz tarafından:Şirket ve çalışanların can ve mal emniyetinin sağlanması için otomatik(kamera sistemiyle) ve otomatik olmayan(kimlik/araç ruhsat kontrolü) yöntemlerle kişisel verileriniz, (Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebine dayanarak işlenmektedir.)

 

İşyeri İdari Birimimiz tarafından: Şirketimizin işletme amacı doğrultusunda konaklama, seyahat gibi hizmetleri tedarik eden üçüncü taraf hizmet sağlayıcı Pagos Turizm Seyahat Acentesi ( Türsab A Grubu Lisans No- 5571) ile otomatik(bilişim sistemi üzerinden)yöntemlerle işlenmektedir. (Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebine dayanılarak işlenmektedir)

Kişisel verileriniz amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak toplanır.İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.Bu sürenin sonunda https://www.commital.com.tr/tr/bilgi/kvkk-kisisel-veri-envanteri/ web adresinden, Manisa Organize Sanayi Bölgesi V.Kısım Hasan Türek Bulvarı NO:8 Yunusemre / MANİSA TR-45030 adresinden ve +90 236 236 08 66 no’ lu telefondan öğrenilebilecek Kişisel Veri Envanterinde belirlenen periyodik imha sürecinde ortadan kaldırılacaktır.

 

Şirketimize iş başvurusunda bulunanlar bakımından:

İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından: Başvuru yaptığınız pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda ve sınırında toplanır, işlenir ve saklanır.Şirketimiz işe alımlarda kendi web sitesinden veya fiziki olarak belirtilen adresinden başvuru almaktadır.Ayrıca Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık Ve İletişim Hizmetleri AŞ. adlı şirketle sözleşmeli olarak çalışılmaktadır.Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirlerin alındığı tarafımıza yazılı olarak bildirilmiştir.

Başvurunuzun uygun görülmemesi durumunda Commital Isı Ekipmanları Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ilan edilen https://www.commital.com.tr/tr/bilgi/kvkk-kisisel-veri-envanteri/ web adresinden ,Manisa Organize Sanayi Bölgesi V.Kısım Hasan Türek Bulvarı NO:8 Yunusemre / MANİSA TR-45030 adresinden ve +90 236 236 08 66 no’ lu telefondan öğrenilebilecek Kişisel Veri Envanterinde belirlenen periyodik imha sürecinde ortadan kaldırılacaktır.

 

 Şirketimiz ziyaretçileri bakımından:

 İşyeri Güvenlik Birimimiz tarafından:can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ve bu amaçla sınırlı otomatik(kamera sistemiyle) ve otomatik olmayan(kimlik/araç ruhsat kontrolü) yöntemlerle işlenir, saklanır ve imha edilir. Commital Isı Ekipmanları Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ilan edilen ve https://www.commital.com.tr/tr/bilgi/kvkk-kisisel-veri-envanteri/ web adresinden, Manisa Organize Sanayi Bölgesi V.Kısım Hasan Türek Bulvarı NO:8 Yunusemre / MANİSA TR-45030 adresinden ve +90 236 236 08 66 no’ lu telefondan bilgi sahibi olabileceğiniz Kişisel Veri Envanterinde belirlenen periyodik imha sürecinde ortadan kaldırılacaktır.

 

3-İlgili kişi ( Kişisel verisi işlenen gerçek kişi “ilgili kişi” dir) olarak KVKK 11.maddesi hükmü gereği veri sorumlusu/veri sorumlusunun temsilcisine başvurarak:

Kişisel verinizin işlenip, işlenmediğini öğrenebilirsiniz. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin Commital Isı Ekipmanları Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ilan edilen ve https://www.commital.com.tr/tr/bilgi/kvkk web adresinden, Manisa Organize Sanayi Bölgesi V.Kısım Hasan Türek Bulvarı NO:8 Yunusemre / MANİSA TR-45030 adresinden ve +90 236 236 08 66 no’ lu telefondan bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenebilirsiniz. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Yine KVKK 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Düzeltme, eksiğin tamamlanması veya imha(yok etme) talebiniz varsa bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı; 

Commital Isı Ekipmanları Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından ilan edilen ve https://www.commital.com.tr/tr/bilgi/kvkk web adresinden, Manisa Organize Sanayi Bölgesi V.Kısım Hasan Türek Bulvarı NO:8 Yunusemre / MANİSA TR-45030 adresinden ve +90 236 236 08 66 no’ lu telefonundan ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu’na yazılı olarak veya tarafımıza göndermiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden e-mail ile iletmeniz durumunda, yazılı, sözlü diğer yollardan ilettiğiniz talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Commital Isı Ekipmanları Kalıp Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK),bu kanuna dayanılarak yayınlanan/yayınlanacak yasal düzenlemeler, diğer yasal düzenlemeler - tebliğler, yönetmelikler vs.-ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde güncellemeler yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarih itibariyle bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle Şirketimiz KVKK Politikasındaki değişiklikleri/güncellemeleri takip edebileceğiniz Aydınlatma Metni sayfamızı düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.


Güvenlik testini gerçekleştiriniz.

Güvenlik testi başarısız.

Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.

Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.

Bir Hata Oluştu!